tirsdag 2. mars 2010

Digitale redskaper i fagene

Det er mange som peker på at læreren er den avgjørende faktoren for å oppnå et godt læringsmiljø. Det å være god lærer handler om å være dyktig i selve lærerrollen, altså det å drive læringsarbeidet, men det handler også om å være dyktig rent faglig. I tillegg kommer selvsagt mange andre viktige lærerkvaliteter. I Tromsø har man sett nytten av å la de dyktige faglærerne vise vei i bruken av de digitale verktøyene, der har SITS (Skolenes IT-Senter) samlet en knippe lærere innen tre ulike fagområder til heldagssamlinger med digitale verktøy i fagene som utgangspunkt. Seks til åtte lærere med stor interesse og kunnskap om ett av fagområdene norsk, matematikk og naturfag samles for å vurdere ulike programmer og ressurser, vurdere metoder og konkrete brukssituasjoner i klasserommet, dele erfaringer og opplegg, samt diskutere mer overordnet om hvordan de digitale verktøyene kan bidra til faglig utvikling, hvordan sikre at bruken av slike verktøy faktisk stimulerer til læring. Det er tre smarte grep som er tatt; først at man har samlet lærere som innen sine fag har høy kompetanse og engasjement, dernest at man har gitt dem hele og skjermete dager å arbeide på, til slutt at mandatet er vidt definert, at man har ikke snevret inn for mye med tanke på hva gruppene skal arbeide med. Det største hinderet videre er spredning, hvordan man klarer å etablere disse gruppene på en slik måte at andre med interesse for fagene bruker dem som ressurs i egen undervisning.

Ingen kommentarer: